Pomo?/FAQ

 

Koji su osnovni podaci potrebni za registraciju?

Osnovni podaci potrebni za registraciju su spol, e-mail i nadimak

 

Koje dozvole su potrebne pri downloadu i registraciji i za?to?

Pri downloadu i registraciji, potrebno je dozvoliti aplikaciji kori?tenje lokacije, fotoaparata i dokumenata, jer aplikacija u superotnom ne mo?e korisniku dati informacije na interaktivnoj karti, te korisnik ne?e biti u mogu?nosti koristiti voju fotografiju pri ispunjavanju profila i pri razmjeni selfija sa drugim korisnicima.

 

Na koji se sve na?in mogu ulogirati u app?

Korisnik se mo?e u app logirati preko e-mail-a, Facebooka ili Google ra?una

 

Kako se koristi mapa?

Pomicanjem prsta na mapi, korisnik mo?e pretra?ivati mapu worldwide

 

Što predstavljaju prikazane ikone lokacija na mapi?

Lokacije obilje?ene ikonom predstavljaju ugostiteljske objekte, podijeljene u 15 kategorija, svaka kategorija prikazana je sa razli?itom slikom unutar ikone. Ako je ikona sive boje, lokal je izvan radnog vremena

 

Kako mogu filtrirati kategorije ugostiteljskih objekata/lokala?

U desnom meniju pri vrhu ekrana korisnik mo?e filtrirati ugostiteljske objekte prema vrsti lokala, vrsti glazbe, ili mo?e tra?iti prikazivanje na mapi samo njemu omiljenih lokala

 

Kako mogu odre?eni lokal favorizirati, staviti u omiljene?

Klikom na ikonu odre?enog lokala otvara se info o lokaciji, gdje korisnik mo?e favorizirati lokal klikom na crveno srce

 

Mogu li podijeliti sa svojim kontaktima neki lokal?

Korisnik mo?e putem oznake za dijeljenje proslijediti lokal svojim kontaktima putem razli?itih aplikacija i društvenih mre?a

 

Kako mogu po imenu potra?iti odre?eni ugostiteljski objekt/lokal?

Pri vrhu ekrana nalazi se tra?ilica u kojoj korisnik mo?e pretra?ivati lokale po imenu

 

Kako mogu vidjeti listu evenata?

U lijevom gornjem meniju korisnik odabire opciju Events, klikom na svaki pojedini event korisnik dobiva informacije o vrsti eventa, vremenu trajanja te cijeni ulaznice

 

Mogu li podijeliti sa svojim kontaktima neki event?

Korisnik mo?e putem oznake za dijeljenje proslijediti event svojim kontaktima putem razli?itih aplikacija i društvenih mre?a

 

Mogu li filtrirati evente?

Korisnik u desnom gornjem meniju ima mogu?nost filtriranja evenata prema gradu, vrsti glazbe te datumu

 

Mogu li primati info poruke o odre?enim eventima?

Korisnik mo?e u My profile odabrati opciju primanja info poruka o eventima na e-mail ili putem push-up poruka

 

Što predstavlja opcija Drinking buddies (DB)?

Opcija Drinking buddies predstavlja listu korisnikovih prijatelja s kojima se povezao unutar aplikacije

 

Kako netko od mojih prijatelja mo?e postati moj Drinking buddie?

Korisnik u Drinking buddies opciji u tra?ilicu upisuje Nick svog prijatelja (podrazumijeva se da prijatelj ima registriran account unutar D&P aplikacije).

Kada korisnik prona?e svog prijatelja, putem klika na zvjezdicu šalje mu upit za prijateljstvom. Nakon što drugi korisnik prihvati zahtjev, korisnici postaju Drinking buddies

 

Mogu li komunicirati sa svojim DB?

Korisnik mo?e u svakom trenutku klikom na profil odabranog prijatelja zapo?eti sa prijateljem razgovor

 

Kako znam da netko od mojih prijatelja ?eli chatati sa mnom?

Korisnik dobiva poruku sa upitom za chat od svog DB

 

Pending request/Incoming request

Pending request je lista poslanih, a neodgovorenih zahtjeva za prijateljstvom

Incoming request je lista primljenih, a neodgovorenih zahtjeva za prijateljstvom

 

Kako mogu vidjeti na mapi gdje se nalaze moji DB?

Ukoliko je neki od korisnikovih DB ulogiran u bilo koji lokal u appu, tada korisnik vidi taj lokal u zelenoj boji i kada klikne na njega, u desnom kutu prikazana je brojka, klikom na brojku otvara se lista svih korisnikovih DB u tom lokalu

 

Kako da se ulogiram u ugostiteljski objekt/lokal?

Korisnik kada do?e na lokaciju ugostiteljskog objekta, na mapi ?e vidjeti ikonu tog objekta, klikom na nju otvara se info o objektu, u lijevom kutu dolje korisnik treba kliknuti na opciju Click to login, te potom dobiva poruku You are successfully logged in place

 

Da li moram biti ulogiran u neki lokal da bi mogao chatati sa DB?

Ne, DB mogu komunicirati u svakom trenutku, bez obzira jesu li ili nisu ulogirani u neki lokal

 

Kako da popunim svoj profil?

U lijevom meniju korisnik odabire opciju My profile-->Fill info

 

Što u My profile zna?i opcija Avatar/Or take a selfie?

Korisnik mo?e koristiti za profilnu sliku jedan od ponu?enih avatara ili se mo?e uslikati

 

Zašto ne mogu uploadati neku od slika iz galerije telefona?

?elimo omogu?iti svim korisnicima da vide što realniju fotografiju ostalih korisnika.

(na ovaj na?in ?elimo izbje?i, koliko god je to mogu?e, da korisnici koriste tu?e fotografije, mutne fotografije, fotografije starijeg datuma ili photoshopirane fotografije)

 

Mogu li naknadno mijenjati odgovore unutar My profile?

Korisnik mo?e i nakon završene registracije u svakom trenutku mijenjati odgovore unutar My profile

 

Što zna?i Match profile?

Ukoliko korisnik ?eli prebaciti MODE u opciju PICK, tj. prona?i nekoga za dejtanje, tada treba popuniti u lijevom glavnom meniju opciju Match profile-->>Fill info, kako bi aplikacija mogla algoritmom ponuditi korisniku najkompatibilnije osobe na temelju zahtjeva u Match profilu

Obavezni odgovori su: spol, godine, visina, te?ina, boja kose, du?ina kose, boja o?iju i seksualna orijentacija

 

Kako da promijenim mode?

U lijevom glavnom meniju korisnik odabire opciju Change mode, gdje prebacuje mode iz DRINK u PICK i obrnuto

 

Osobe u PICK modu

U PICK modu korisnik mo?e vidjeti kompatibilne osobe, predlo?ene na temelju njegovih preferencija. Ako je netko od kompatibilnih osoba ulogiran u neki lokal, tada korisnik ikonu tog lokala vidi u zelenoj boji. Kada klikne na lokal, s desne strane je nazna?en broj na koji kada se klikne prika?u se sve kompatibilne osobe unutar lokala Klikom na ne?iji profil, korisniku se prikazuje detaljan opis profila te ovdje ima mogu?nost razmjene selfija sa tom osobom

 

Kako funkcioniraju razmjena selfija i chat u PICK modu?

Ako korisnik ?eli poslati nekome upit za Drink, mora biti ulogiran u neki lokal. Korisnik otvara profil osobe i odabire opciju Drink with me, otvara se fotoaparat, uslika selfie i šalje ga. Druga osoba dobiva poruku, otvara profil i odlu?uje ?eli li poslati svoj selfie ili ne. Oba korisnika moraju na primljene selfije re?i DA ukoliko ?ele stupiti u razgovor

 

Active pick/All picks

Active pick je lista nedovršenih razgovora

All picks je lista realiziranih razgovora i neodgovorenih Pick zahtjeva

 

Da li je Drink&Pick besplatan?

Aplikacija je besplatna za vrijeme probnog razdoblja

 

去玩棋牌