Pravila privatnosti

 

Osobama mla?ima od 18 godina nije dozvoljeno kori?tenje web stranice drinkandpick.com niti kori?tenje Drink&Pick mobilne aplikacije.

 

Informacije

 

Drinkandpick.com zahtijeva od korisnika da se registriraju za uslugu i daju osobne podatke, uklju?uju?i, ali ne ograni?avaju?i se na, korisnikovo ime, lokaciju i adresu e-po?te. Drinkandpick.com koristi ove podatke za uspostavljanje i pru?anje usluga pojedincu. Drinkandpick.com mo?e upotrijebiti ove podatke za kontaktiranje registriranih korisnika kako bi ih obavijestio o a?uriranjima usluga, pru?io upute i dostavio druge informacije povezane s uslugom. Drinkandpick.com se tako?er mo?e obratiti korisnicima kako bi zatra?ili dodatne informacije i povratne informacije.

Drinkandpick.com mo?e zaposliti tvrtke i ljude koji izvr?avaju zadatke u njegovo ime, i oni ?e trebati dijeliti osobne podatke s tim agentima kako bi uspostavili i pru?ili uslugu pojedincu. Drinkandpick.com ne?e otkriti podatke o registraciji tre?im stranama, uklju?uju?i, ali ne ograni?avaju?i se na, tvrtke povezane s Drinkandpick.com, bez va?eg pristanka ili kako je druga?ije navedeno u ovim pravilima o privatnosti. Ako Drinkandpick.com u nekom trenutku proda svu ili dio svoje imovine, podaci o korisnicima su jedna od onih stavku koja bi tre?a strana mogla prenijeti ili ste?i; tre?a strana bi tada imala pravo nastaviti koristiti osobne podatke kao ?to je navedeno u ovim pravilima privatnosti. Drinkandpick.com mo?e objaviti ili razmijeniti osobne podatke ako je to potrebno radi po?tivanja va?e?eg zakona ili provo?enja njegovih prava ili sporazuma ili sprje?avanja prijevara ili smanjenja kreditnog rizika. Pored toga, Drinkandpick.com mo?e kontaktirati s vama radi informiranja o novostima ili novim zna?ajkama.

Drinkandpick.com koristi razne tehnologije za prikupljanje informacija s va?eg ure?aja i o va?im aktivnostima na na?oj web stranici ili aplikaciji. Drinkandpick.com mo?e automatski prikupljati i analizirati informacije o kori?tenju usluga Drinkandpick.com i aktivnosti web stranice Drinkandpick.com. Prikupljene informacije mogu uklju?ivati, ali nisu ograni?ene, na koli?inu prometa web stranice ili aplikacije i usluge, u?estalost posjeta, vrstu i vrijeme transakcija, vrstu preglednika i operativnog sustava itd. Ove se informacije zapisuju kako bi se pomoglo dijagnosticiranju tehni?kih problema, administraciji web stranice, te pobolj?anju kvalitete i vrste isporu?enih usluga. Drinkandpick.com tako?er mo?e prikupljati, pratiti i analizirati informacije koje korisnika osobno ne identificiraju u zbirnom obliku. Ovi zbirni podaci koristit ?e se po naho?enju Drinkandpick.com-a i mogu se dijeliti s tre?im stranama, ali bez prilo?enih osobnih podataka.

Drinkandpick.com mo?e koristiti financijske podatke ili informacije o na?inu pla?anja za obradu platnih transakcija, upisati vam popust, rabat i druge programe u kojima odaberete sudjelovati, radi za?tite ili identificiranja mogu?ih prijevarnih transakcija, a i na druge na?ine, prema potrebama upravljanja na?eg poslovanja. Ako se korisnikovi osobni podaci (poput lokacije ili e-po?te) mijenjaju ili ako korisnik vi?e ne ?eli na?u uslugu, pru?amo na?in ispravljanja, a?uriranja ili brisanja/deaktiviranja osobnih podataka korisnika.

To se mo?e posti?i slanjem informacije na na?u korisni?ku podr?ku support@drinkandpick.com

 

Komunikacije putem e-po?te

 

Kada se prijavite na na?u e-po?ta listu, tra?imo va?u adresu e-po?te kako bismo vam poslali e-po?tu o najnovijim ponudama, naprednim obavijestima o doga?ajima i vi?e. Da bismo vam dostavili ove podatke, mo?emo koristiti uslugu marketinga e-po?te tre?e strane koja nam poma?e u provo?enju ciljanih kampanja e-po?te temeljenih na dozvolama. Prilikom registracije za na?u e-po?ta listu, tre?a strana mo?e prikupljati i pohranjivati osobne podatke koje ste nama dali, no tre?a strana ne?e dijeliti, iznajmljivati, prodavati, niti pru?iti bilo koje od tih podataka drugim strankama osim Drinkandpick.com. Ako vi?e niste zainteresirani za primanje poruka putem e-po?te, upute za uklanjanje s popisa e-po?ta liste nalaze se u svakoj poruci e-po?te koju vam po?aljemo.

 

Sigurnost

 

Drinkandpick.com je implementirao procese dizajnirane za za?titu korisnikovih podataka i odr?avanje sigurnosti. Svakom registriranom korisniku dodjeljuje se jedinstvena adresa e-po?te i zaporka koja je potrebna za pristup njegovorm ra?unu. Odgovornost korisnika je da za?titi sigurnost svojih podataka za prijavu. Poslu?itelji Drinkandpick.com nalaze se u sigurnom okru?enju poslu?itelja. Za za?titu sprje?avanja smetnji ili vanjskih pristupa koriste se vatrozidi i druge napredne sigurnosne tehnologije. Ove za?titne mjere poma?u u sprje?avanju neovla?tenog pristupa, odr?avanju to?nosti podataka i osiguravaju odgovaraju?u upotrebu podataka.

 

Pravila o privatnosti za mobilnu verziju

 

Neke usluge na ovoj stranici koriste se na temelju podataka o lokaciji. Ako dopustite ovu uslugu, prikupljat ?emo podatke o va?oj lokaciji. Te podatke koristimo za pru?anje tra?enih usluga na temelju lokacije i za identifikaciju va?e lokacije.

 

Informacije koje dajete o sebi dok koristite na?u uslugu

 

Na?a usluga omogu?ava vam mjesta unutar aplikacije na kojima mo?ete objavljivati podatke o sebi i komunicirati s drugima ili prenositi sadr?aj kao ?to su va?e fotografije. Takve objave su u skladu s na?im Op?im uvjetima i odredbama. Drinkandpick.com garantira privatnost objavljenih fotografija. Tako?er Drinkandpick.com ima pravo zatvoriti va? ra?un ako otkrije da koristite dva ili vi?e profila.

 

Promjene pravila o privatnosti

 

Drinkandpick.com ?e povremeno a?urirati ovu Pravila privatnosti. Kada objavimo izmjene ovih Pravila privatnosti, izmijenit ?emo ?posljednji a?urirani“ datum na vrhu ovih Pravila privatnosti. Preporu?ujemo da povremeno provjeravate na?u web stranicu i aplikaciju kako biste se informirali o bilo kakvim promjenama Pravila privatnosti ili bilo kojih drugih na?ih pravila.

 

去玩棋牌