Op?i uvjeti kori?tenja

 

Inovativni studio j.d.o.o. ekskluzivni je predstavnik web stranice www.vkptn.cn i Drink&Pick mobilne aplikacije. Za sve podatke koji se pru?aju na web stranici i u aplikaciji odgovorna je tvrtka Inovativni studio j.d.o.o.

 

UPOZORENJE! U slu?aju da tvrtka Inovativni studio j.d.o.o. utvrdi OTVARANJE DVA ILI VI?E RA?UNA I/ILI PROFILA OD STRANE JEDNOG KORISNIKA, Inovativni studio j.d.o.o. IMA PRAVO NA TRAJNO ZATVARANJE/BRISANJE KORISNI?KIH RA?UNA NA www.vkptn.cn web stranici i mobilnoj aplikaciji DRINK&PICK.

 

Inovativni studio j.d.o.o. posve?uje najve?u pa?nju da podaci na www.vkptn.cn web stranici i u Drink&Pick aplikaciji budu aktualni, dostupni, ispravni i potpuni. Me?utim, informacije na web stranici i u aplikaciji ponekad mogu biti zastarjele, nepotpune ili uistinu neto?ne. Nikakva prava na taj na?in ne mogu se izvu?i iz podataka na ovim web stranicama i u aplikaciji. Tvrtka Inovativni studio j.d.o.o. ne mo?e biti odgovorna za posljedice upotrebe informacija koje se pru?aju na www.vkptn.cn i u Drink&Pick aplikaciji. Kori?tenjem web stranice www.vkptn.cn i Drink&Pick aplikacije prihva?ate da se obvezujete ovim Op?im uvjetima kori?tenja, bez obzira jeste li se registrirali kao ?lan www.vkptn.cn. Ako ?elite postati ?lan i koristiti www.vkptn.cn uslugu, pro?itajte ove Op?e uvjete. Ako imate prigovor na bilo ?to u ovim Op?im uvjetima ili u Pravilima privatnosti, ne upotrebljavajte internetsku stranicu ili mobilnu aplikaciju. Inovativni studio j.d.o.o. mo?e promijeniti Op?e uvjete, ili izmijeniti ili prekinuti rad web stranice ili mobilne aplikacije u bilo kojem trenutku po vlastitom naho?enju. Inovativni studio j.d.o.o. zadr?ava pravo, prema vlastitom naho?enju, uskratiti daljnji ili kontinuirani pristup web stranici I aplikaciji bilo kojem posjetitelju, uklju?uju?i, bez ograni?enja, bilo kojem korisniku za kojega Inovativni studio j.d.o.o. utvrdi da je prekr?io bilo koji aspekt ovih Op?ih uvjeta. Inovativni studio j.d.o.o. zadr?ava pravo, prema vlastitom naho?enju, da tra?i i pribavi bilo koji drugi pravni lijek koji mu je dostupan u skladu s bilo kojim primjenjivim zakonima i propisima ili s pravom vlasni?tva kao rezultat va?eg kr?enja ovih Op?ih uvjeta.

 

Prihva?anje Ugovora o kori?tenju

 

Elektroni?ki ugovor. Ovaj elektroni?ki ugovor utvr?uje pravno obvezuju?e uvjete kori?tenja web stranice i va?eg ?lanstva u aplikaciji. Ovaj ugovor mo?e povremeno biti izmijenjen, a takve izmjene bit ?e na snazi nakon objavljivanja na www.vkptn.cn web stranici. Ovaj ugovor uklju?uje Pravila o prihvatljivoj upotrebi www.vkptn.cn za sadr?aj objavljen na web stranici, Pravila o privatnosti www.vkptn.cn, Pravila o pretplati www.vkptn.cn i sve obavijesti u vezi s web stranicom I aplikacijom. Pristupom web stranici ili aplikaciji prihva?ate ovaj Ugovor i prihva?ate sve odredbe, uvjete i obavijesti koji su sadr?ani ili na koje se ugovor odnosi. 

 

Kvalificiranost. Internetska stranica www.vkptn.cn i Drink&Pick aplikacija nisu namijenjeni djeci mla?oj od 18 godina. Ako ste mla?i od 18 godina, niste ovla?teni koristiti ovu web stranicu ili aplikaciju i ne?e vam se pru?iti pristup bilo kojim zna?ajkama ove web stranice ili aplikacije koje vam omogu?uju da nam dajete informacije ili dijelite informacije s drugim korisnicima ove web stranice ili aplikacije.

 

Osobna sigurnost. Inovativni studio j.d.o.o. vam strogo savjetuje DA KORISTITE EKSTREMNI OPREZ PRIJE NEGO DIJELITE OSOBNE INFORMACIJE S OSTALIM KORISNICIMA web stranice ili aplikacije. Inovativni studio j.d.o.o. NE IZVR?AVA PROVJERU POTENCIJALNIH KRIVI?NIH DJELA KORISNIKA. Tako?er Inovativni studio j.d.o.o. ne ispituje pozadinu ?lanova niti vr?i provjeru izjava svojih ?lanova, ali pridr?ava pravo na obavljanje bilo kakve provjere ?lanova (npr. provjera seksualnih prijestupnika u slu?benom dr?avnom registru). VI GARANTIRATE DA NIKADA NISTE BILI KRIVI?NO NITI KAZNENO OSU?IVANI KAO I DA NISTE UPISANI KAO SEKSUALNI PRIJESTUPNIK U NITI JEDAN DR?AVNI REGISTAR.

Va?a sigurnost nam je vrlo va?na. Inovativni studio j.d.o.o. ne mo?e i ne jam?i da je za vas siguran izravan kontakt s drugim korisnicima ove web stranice ili aplikacije. Trenutni tehnolo?ki razvoj omogu?uje korisnicima Interneta da dobiju osobne podatke o drugim korisnicima i prona?u ih s vrlo malo drugih informacija. Ako vjerujete da vas bilo koji korisnik ove web stranice ili aplikacije uznemirava ili na neki drugi na?in koristi va?e osobne podatke u nezakonite svrhe, savjetujemo vam da prvo obavijestite lokalne organe za provo?enje zakona, a zatim da nas kontaktirate putem e-maila kako bismo mogli poduzeti odgovaraju?e mjere da blokiramo daljnju upotrebu web stranice ili aplikacije korisniku koji koristi ovu web stranicu ili aplikaciju i informacije dobivene od nje u neprimjerene svrhe.

AKO ste mla?i od 18 godina I koristite ovu web stranicu ili aplikaciju davaju?i nam la?ne podatke, ne samo da koristite ovu web stranicu ili aplikaciju ne po?tuju?i Op?e uvjete i Pravila privatnosti, ve? i dovodite druge korisnike i sebe u potencijalnu opasnost. Nadalje, SLA?ETE SE DA tvrtka Inovativni studio j.d.o.o. NIJE ODGOVORNA ZA PONA?ANJE BILO KOJEG KORISNIKA web stranice i aplikacije i nije odgovorna (DIREKTNO ILI INDIREKTIVNO) ZA BILO KOJE GUBITKE ILI ?TETE koje se mogu dogoditi vama ili bilo kojem drugom korisniku prilikom kori?tenja na?ih usluga.

Pristupom ovoj web stranici ili aplikaciji prihva?ate da ?e te koristiti bilo kakve osobne podatke koje su vam pru?ili drugi korisnici web stranice ili aplikacije na zakonit i odgovoran na?in. Nadalje se sla?ete da ne?ete koristiti osobne podatke o drugim korisnicima ove web stranice ili aplikacije iz bilo kojeg razloga bez izri?ite prethodne suglasnosti korisnika koji vam je takve podatke dostavio.

 

Naknade. www.vkptn.cn web stranica i aplikacija je besplatna za registrirane i neregistrirane korisnike. Inovativni studio j.d.o.o. ima pravo u bilo kojem trenutku po?eti napla?ivati naknadu za uslugu.

 

Premium ?lanstvo i ostale zna?ajke pla?anja. www.vkptn.cn web stranica i aplikacija je besplatna za registrirane i neregistrirane korisnike, ali ako ?elite nadograditi uslugu na Premium ?lanstvo ili koristiti neke druge zna?ajke pla?anja ("Usluga"), primjenjuju se sljede?i uvjeti.

 

Naplata i pla?anje. Inovativni studio j.d.o.o.o. napla?uje putem internetskog ra?una kori?tenje Usluge. Sla?ete se da ?ete platiti Inovativnom studio-u j.d.o.o. sve tro?kove na koje se pretpla?ujete na web stranici i aplikaciji pomo?u ovog mre?nog ra?una. Inovativni studio j.d.o.o. mo?e ispraviti bilo kakve pogre?ke koje se dogode ?ak i u slu?aju da je pla?anje zahtjevano ili primljeno. Ovaj ?lanak uklju?uje sve pristanke koje ste dali ovoj web stranici ili aplikaciji naru?uju?i Uslugu. Pristajete odr?avati teku?e, sveukupne i to?ne podatke va?eg ra?una ?itavo vrijeme dok vam traje pretplata. Nadalje, ovla??ujete nas da odr?avamo to?nim podatke o isteku valjanosti va?e kreditne ili debitne kartice kao i brojeve va?e kreditne ili debitne kartice, onako kako smo dobili od va?eg izdavatelja kartice.

 

Automatska obnova. (1) Va?a pretplata za Uslugu trajat ?e neograni?eno vrijeme dok je ne otka?ete. Nakon po?etnog razdoblja pretplate i nakon svakog sljede?eg razdoblja pretplate automatski se nastavlja tijekom dodatnog ekvivalentnog razdoblja po cijeni na koju ste pristali prilikom pretplate. Sla?ete se da ?e va? ra?un biti podlo?an ovom automatskom obnavljanju. Ako ne ?elite da se va? ra?un automatski obnovi ili ako ?elite promijeniti ili prekinuti pretplatu, prijavite se i PROMIJENITE ili OTKA?ITE svoje ?lanstvo. Ako otka?ete pretplatu, mo?ete je pretplatiti do kraja trenutnog roka pretplate i pretplata se nakon toga ne?e obnoviti. Me?utim, ne?ete imati pravo na nadokna?eni povrat bilo kojeg dijela pretplate pla?ene za tada?nje razdoblje pretplate.

(2) Pretplatom autorizirate Inovativni studio j.d.o.o. da naplatiti va?u kreditnu karticu, debitnu karticu ili drugi na?in pla?anja u bilo koje vrijeme i na po?etku bilo kojeg sljede?eg razdoblja pretplate, uklju?uju?i bilo kakvu prodaju ili sli?ne poreze koji su nametnuti va?im uplatama. Nakon obnavljanja va?e pretplate, ako Inovativni studio j.d.o.o. ne primi uplatu, sla?ete se da Inovativni studio j.d.o.o. mo?e ili raskinuti ili obustaviti va?u pretplatu i nastaviti poku?avati naplatiti davatelja va?eg pla?anja sve dok ne primi uplatu (nakon primitka pla?anja va? ?e se ra?un aktivirati i u svrhu automatske obnove zapo?inje novo razdoblje obveze pretplate od dana kada je uplata primljena). Ako ne prekinete pretplatu i/ili ako nastavite koristiti Uslugu, sla?ete se da je Inovativni studio j.d.o.o. ovla?ten teretiti pla?anje na va?em mre?nom ra?unu. Inovativni studio j.d.o.o. mo?e tako?er tra?iti pla?anje izravno od vas. Naknade se mogu pla?ati unaprijed, dospjele obveze po upotrebi, ili kako je druga?ije opisano kada ste se prvobitno pretplatili na uslugu.

(3) Promocije. Svaka besplatna proba ili druga promocija koja pru?a pristup usluzi na razini pretplatnika mora se koristiti unutar odre?enog vremena probnog razdoblja. Morate otkazati pretplatu prije isteka probnog razdoblja kako biste izbjegli naplatu pretplate.

 

Obavijesti o autorskim pravima i za?titnim znakovima

 

Svi sadr?aji ove web stranice I aplikacije su: ? 2018drinkandpick.com. Sva prava pridr?ana. Drinkandpick.com nije odgovoran za sadr?aj na web stranicama kojima upravljaju stranke koje nisu drinkandpick.com. Drinkandpick.com, logotip i svi drugi nazivi proizvoda ili usluge prikazani na web stranici i u aplikaciji su registrirani i/ili uobi?ajeni za?titni znakovi tvrtke Inovativni studio j.d.o.o. i/ili njegovih dobavlja?a ili davatelja licenci i ne mogu se kopirati, imitirati ili koristiti, u cijelosti ili djelomi?no, bez prethodnog pismenog odobrenja Drinkandpick.com ili odgovaraju?eg nositelja za?titnih znakova. Pored toga, izgled aplikacije i izgled web stranice, uklju?uju?i sva zaglavlja stranica, prilago?enu grafiku, ikone gumba i skripte, za?titni je znak usluge, za?titni znak i/ili za?titni znak tvrtke Inovativni studio j.d.o.o. i ne smije se kopirati, opona?ati ili koristiti u u cijelosti ili djelomi?no, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Inovativni studio j.d.o.o. Svi ostali za?titni znakovi, registrirani za?titni znakovi, nazivi proizvoda i imena tvrtki ili logotipi spomenuti na web stranici i u aplikaciji vlasni?tvo su njihovih vlasnika. Upu?ivanje na bilo koje proizvode, usluge, procese ili druge informacije, prema trgova?kom imenu, za?titnom znaku, proizvo?a?u, dobavlja?u ili na drugi na?in ne predstavlja ili ne podrazumijeva Drinkndpick.com odobrenje, sponzorstvo ili preporuku istih.

Ostali logotipi i nazivi proizvoda i tvrtki spomenuti u ovom dokumentu mogu biti za?titni znaci njihovih vlasnika.

Ako ste svjesni kr?enja na?eg branda, javite nam se e-po?tom na support@drinkandpick.com.

 

Privatnost. Kao korisnik trebate biti svjesni da sve informacije sadr?ane na web stranici ili u aplikaciji mogu biti javno dostupne. Va?ne i privatne podatke trebali biste za?tititi. Nismo odgovorni za za?titu niti smo odgovorni za propuste za?tite privatnosti elektroni?ke po?te ili drugih podataka koji se prenose putem Interneta ili bilo koje druge mre?e koju mo?ete koristiti. Pogledajte na?a Pravila privatnosti za vi?e informacija o privatnosti. Pravila o privatnosti uklju?ena su u ove Op?e uvjete i dio su njih.

 

Ograni?enje odgovornosti. Osim u jurisdikcijama u kojima su takve odredbe ograni?ene, ni u kojem slu?aju drinkandpick.com ne?e biti odgovoran vama ili tre?oj osobi za bilo kakvu neizravnu, posljedi?nu, slu?ajnu, posebnu ili kaznenu ?tetu, uklju?uju?i i izgubljenu dobit koja proizlazi iz va?e uporabe drinkandpick.com web stranice ili aplikacije, ?ak i ako je. Drinkandpick.com bio u saznanju o mogu?im ?tetama. Bez obzira na bilo ?to suprotno sadr?ano u ovom dokumentu, odgovornost web stranice I aplikacije drinkandpick.com za vas iz bilo kojeg uzroka i bez obzira na oblik akcije ?e u svakom trenutku biti ograni?ena na iznos koji ste, ako ste, uplatili na Drinkandpick.com za Uslugu za vrijeme trajanja pretplate.

 

Odricanje od odgovornosti. Proizvodi i usluge koji se spominju ili promoviraju na web stranici I u aplikaciji, uklju?uju?i podatke za?ti?ene lozinkom koji se odnose na njih, Inovativni studio j.d.o.o. mo?e promijeniti u bilo koje vrijeme bez najave. Informacije o proizvodima ili uslugama koje nude tre?e strane navode se na web stranici I u aplikaciji samo u informativne svrhe.

Drinkandpick.com nije odovoran za nepravilnosti ili neto?an sadr?aj objavljen na web stranici ili u aplikaciji, bilo da je uzrokovan od strane korisnika web stranice i aplikacije, ?lanova ili bilo kojih programa povezanih ili kori?tenih u aplikaciji. Drinkandpick.com nije odgovoran za pona?anje bilo kojeg korisnika web stranice ili aplikacije, bilo na mre?i ili izvan njega. Drinkandpick.com ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve pogre?ke, propuste, prekide, brisanje, o?te?enja, ka?njenje u radu ili prijenosu, kvarove komunikacijske linije, kra?u ili uni?tavanje ili neovla?teni pristup ili promjenu komunikacija korisnika ili ?lanova. Drinkandpick.com nije odgovoran za bilo kakve probleme ili tehni?ke neispravnosti bilo koje telefonske mre?e ili linija, ra?unalnih mre?nih sustava, poslu?itelja ili davatelja, ra?unalne opreme, softvera, kvara e-po?te ili zbog tehni?kih problema ili prometnih zastoja na Internetu ili na bilo kojoj web stranicu ili njenoj kombinaciji, uklju?uju?i ozljede ili o?te?enja korisnika i/ili ?lanova ili bilo kojeg ra?unala druge osobe u vezi s kori?tenjem Usuge ili kao rezultat sudjelovanja ili preuzimanja materijala u vezi s Internetom i/ili u vezi s Uslugom. Ni pod kojim uvjetima Drinkandpick.com ili bilo koji od njegovih pridru?enih partnera, ogla?iva?a, promotora ili distribucijskog partnera ne?e biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili ?tetu, uklju?uju?i osobnu ozljedu ili smrt, koja proizlazi iz ne?ije upotrebe web stranice ili aplikacije, bilo kojeg sadr?aja objavljenog na web stranici ili u aplikaciji ili poslanog korisnicima ili bilo kakve interakcije izme?u korisnika web stranice i aplikacije, bilo online ili offline. Web stranica i aplikacija su takve kave jesu, a Drinkandpick.com se izri?ito odri?e bilo kakvog jamstva prikladnosti za odre?enu svrhu ili ne kr?enje pravila. Drinkandpick.com ne mo?e jam?iti i ne obe?ava odre?ene rezultate kori?tenja web stranice i / ili aplikacije i Usluge.

Ograni?enje odgovornosti odra?ava raspodjelu rizika izme?u stranaka. Ograni?enja navedena u ovom odjeljku pre?ivjet ?e i primijeniti se ?ak i ako se utvrdi da neki ograni?eni pravni lijekovi navedeni u ovim uvjetima nisu ispunili svoju osnovnu svrhu. Ograni?enja odgovornosti navedena u ovim uvjetima osiguravaju korist tvrtci Inovativni studio j.d.o.o.

 

Zabranjena je komercijalna upotreba

 

SADR?AJ ove web stranice i aplikacije za?ti?en je autorskim pravima i NE MO?E SE KOPIRATI ILI REPRODUCIRATI BEZ PISMENE DOZVOLE TVRTKE INOVATIVNI STUDIO J.D.O.O. KORISNICI NE SMIJU OBJAVLJIVATI ILI STVARATI DERIVATIVNE RADOVE IZ SADR?AJA OVE WEB STRANICE I APLIKACIJE ZA BILO KAKVU JAVNU I KOMERCIJALNU SVRHU.

Web stranica je samo za va?u osobnu upotrebu i ne smije se koristiti u vezi s bilo kakvim komercijalnim poduhvatima. Organizacije, tvrtke i/ili tvrtke ne smiju se pridru?iti i koristiti web stranicu i aplikaciju u bilo koje svrhe. Ilegalne i/ili neovla?tene uporabe web stranice i aplikacije, uklju?uju?i prikupljanje korisni?kih imena i/ili adresa e-po?te elektroni?kim ili drugim sredstvima u svrhu slanja ne?eljene e-po?te ili kori?tenja osobnih identifikacijskih podataka u komercijalne svrhe, povezivanjem na web stranicu, takvi pojedinci/tvrtke mogu se istra?iti te se protiv njih mogu poduzeti odgovaraju?e pravne mjere, uklju?uju?i bez ograni?enja gra?ansko, kazneno i sudsko pravno sredstvo.

 

Jedinstven i dobronamjeran profil. Sla?ete se da ?ete stvoriti samo jedan jedinstveni profil. Osim toga, da biste odr?ali integritet web stranice i aplikacije, pridru?ivanjem se sla?ete da ?e va?a upotreba web stranice i aplikacije biti u dobroj namjeri.

 

Linkovi. www.vkptn.cn mo?e sadr?avati hiperveze na web stranice kojima upravljaju stranke koje nisu www.vkptn.cn. Takve hiperveze daju se samo za va?e informiranje. Ne kontroliramo takve web stranice i ne odgovaramo za njihov sadr?aj ili privatnost ili druge postupke takvih web stranica. Nadalje, na vama je da poduzmete mjere opreza kako bi osigurali da sve veze koje odaberete ili softver koji preuzmete (bilo da se radi o ovoj web stranici ili drugim web mjestima) ne sadr?e stavke poput virusa, crva, trojanskih konja, o?te?enja i drugih ?tetnih stavki. Na?e uklju?ivanje hiperveza na takve web stranice ne podrazumijeva odobrenje sadr?aja na takvim web stranicama niti bilo kakvu povezanost s njihovim operatorima.

 

Pona?anje. U va?im digitalnim interakcijama s drugim korisnicima (uklju?uju?i, ali ne ograni?avaju?i se na: stranice na web-lokaciji, trenutne poruke, objave u ?asopisima i komentare na forumu), pristajete se pona?ati civilno i s po?tovanjem. Tijekom kori?tenja web stranice i aplikacije , sla?ete se da ni pod kojim okolnostima ne smijete uznemiravati ili gnjaviti bilo kojeg drugog korisnika web stranice i aplikacije. Inovativni studio j.d.o.o. zadr?ava pravo da, po vlastitom naho?enju, utvrdi ?to predstavlja uznemiravanje ili zabludu i gdje se to dogodilo; i mo?e, prema vlastitom naho?enju, djelomi?no ili u potpunosti uskratiti uslugu bilo kojoj strani koja vr?i prekr?aj. Kao dio tih napora, Inovativni studio j.d.o.o. mo?e anga?irati pomo? svojih aktivnih korisnika da moderiraju poruke, komentare i drugi sadr?aj kako bi utvrdili je li pona?anje korisnika ?tetno za zajednicu.

 

Komunikacije. Sla?ete se i pristajete primati e-poruke od nas. Te e-poruke mogu biti transakcijske ili komunikacijske veze u vezi s web stranicom i aplikacijom, kao ?to su administrativne obavijesti i obavijesti o uslugama ili izmjenama ili e-poruke koje sadr?e komercijalne ponude, promocije ili posebne ponude od nas ili tre?ih partnera.

 

去玩棋牌